Zahájení přípravy na přijímací zkoušky

první schůzka v úterý 12.5.2020 v 8,00 hodin.

Vážení rodiče,

již je to dva měsíce, co školy uzavřela celosvětová pandemie. Je mi líto, že toto opatření potkalo vaše děti zrovna v devátém ročníku, tedy těsně před konáním přijímacích zkoušek na střední školy. Nejistota a mimořádná opatření, která s tímto souvisí, jsou pro Vás i Vaše děti určitě nepříjemná. Dnes již víme, že tento rok budou mít žáci pouze jeden pokus a všichni čekáme, na kdy bude stanoven termín přijímaček.

Pozitivní zprávou tedy je, že MŠMT umožnilo, aby žáci 9. tříd opět osobně docházeli do školy na intenzivní přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Dobrovolná příprava na přijímací zkoušky na naší škole intenzivně probíhá i v době domácí výuky. Využili jsme naše nadstandartní technické možnosti a učitelé, kteří připravovali deváťáky již počátkem druhého pololetí, plynule přešli do přípravy pomocí elektronických materiálů a formou videokonferencí v aplikaci MS Teams. Ovšem osobní kontakt je nenahraditelný.

Od 12. května tedy zahajujeme intenzivní prezenční přípravu ve škole. Vzhledem k omezení rizik a to zejména pro dojíždějící žáky (cesta autobusem do školy) je zatím tato příprava naplánována v intervalu jednou týdně a to vždy v úterý od 8 do 12.30 hod. za dodržení všech hygienických pravidel daných nařízením vlády. Výuka bude zaměřena pouze na intenzivní přípravu k přijímacím zkouškám českého jazyka a matematiky.

Pokud chcete přihlásit své dítě k této prezenční přípravě na přijímací zkoušky, prosím, napište co nejdříve (!!! nejpozději však do 7. května !!!) přes Edookit.
Podle počtu přihlášených žáků bude utvořena jedna či dvě neměnné skupiny. Výuka je zcela dobrovolná, pokud bude žák přihlášen, jeho nepřítomnost musí zákonný zástupce vždy omluvit. 

Pozdější přihlášení k této výuce (po 8. květnu) není možné, skupiny nelze v průběhu měnit.  Obědy nebudou vydávány, po skončení výuky budou žáci odcházet samostatně domů.

Každý žák musí ráno před výukou odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Toto prohlášení naleznete v příloze této zprávy. Prohlašujete jím, že se u žáka v posledních 14 dnech nevyskytli žádné z příznaků virové infekce (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a také, že ve vaší domácnosti nejsou osoby s rizikovými faktory či, že jste zvážili rizika. 

I nadále bude probíhat domácí výuka ve všech předmětech tak, jako doposud. Prezenční forma přípravy na přijímací zkoušky je doplňková a je určena pouze pro žáky, kteří se na přijímací zkoušky připravují. Všichni žáci budou i nadále plnit úkoly domácí výuky zadávané přes Edookit a MS Teams.

Podle potřeb žáků, kteří budou přihlášeni, se může frekvence i časový rozsah výuky upravit.

V případě nejasností nás kontaktujte přes Edookit, popřípadě na e-mailu vlk@haskova.cz či telefonicky.

Všem žákům i rodičům, kteří již mají rozhodnutí o přijetí ke studiu, blahopřejeme a přejeme jim, hodně úspěchů při budování svého spokojeného života.

 

Postup při prezenční výuce:

  1. Při příchodu do školy (pokud možno ve stanovený čas co nejpřesněji J) změří pověřený pracovník každému žákovi teplotu a převezme od něj podepsané čestné prohlášení.
  2. Žák se odebere do stanovené učebny, která bude jediným povoleným místem pobytu. Před třídou se přezuje do přezůvek, ostatní věci si vezmou s sebou na stanovené místo. Při vstupu si vydezinfikuje ruce. Usadí se na stanovené místo do lavice (dle pokynu MŠMT).
  3. Po dobu výuky a pobytu na vymezeném místě nemusí mít roušku. V případě pohybu mimo vymezené místo je rouška povinná. Žák musí mít s sebou 2 roušky na den a igelitový sáček na uchování použité roušky.
  4. Po škole se žák pohybuje minimálně (WC, příchod a odchod) a pokaždé při návratu do třídy si musí dezinfikovat ruce.
  5. V případě nedodržování stanovených pravidel a pokynů zaměstnanců školy bude zákonný zástupce upozorněn na porušování zásad. V případě opakování bude žák vyloučen z další prezenční přípravy.
  6. Podle potřeb žáků a po dohodě s učiteli a ředitelem školy bude možné výuku zintenzivnit. Další úpravy budou probíhat vždy po domluvě a podle zájmu žáků a jejich zákonných zástupců.

Zdůrazňujeme, že výuka je zcela dobrovolná a nepřítomnost žáka nebude mít vliv na jeho hodnocení za 2. pololetí. Jedná se pouze o přípravu k přijímacím zkouškám.

!!! Čestné prohlášení !!!

 

aktuální informace najdete i na FB Základní škola Haškova, Uničov

informace z MŠMT