VE SVĚTĚ SE NEZTRATÍME

Ve školním roce 2007 - 2008 jsme začali vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu s motivačním názvem VE SVĚTĚ SE NEZTRATÍME. Tento název vyjadřuje prioritu školy - výuku cizích jazyků již od 1. ročníku a prohlubování jazykových dovedností se zaměřením na využití cizího jazyka v praxi ( poznávací pobytové zájezdy, výměnné akce v rámci projektů, exkurze ). Od 1.9.2013 vyučujeme podle druhé verze školního vzdělávacího programu Ve světě se neztratíme, ve které zůstaly priority zachovány a do povinných předmětů přibyl na druhém stupni druhý cizí jazyk.

ZAMĚŘĚNÍ ŠKOLY :

  • pro budoucí život v EU výrazně posilujeme výuku cizích jazyků, je to od 1. ročníku jazyk anglický, od 7. ročníku jako druhý cizí jazyk jazyk německý nebo ruský, dále pak konverzace v anglickém jazyce, formou kroužků nabízíme italštinu a angličtinu
  • dále preferujeme práci s výpočetní a komunikační technikou ( navýšení počtu hodin informatiky, zavedení volitelného předmětu digitální technologie ), podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů
  • učební plán obsahuje pestrou nabídku volitelných předmětů :  konverzace v anglickém jazyce, seminář z informatiky, digitální technologie, dramatická výchova, základy administrativy, technické kreslení, technické praktikum, zeměpisné praktikum, přírodovědné praktikum a sportovní hry
  • zavádíme do výuky efektivní metody práce, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a vzájemnému respektu
  • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi
  • vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
  • klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince, vytváříme podmínky pro talentované žáky i žáky s různým druhem poruch učení
  • jsme školou otevřenou všem dětem, rodičům a veřejnosti, a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, vztahy ve škole, společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků, tak zapojením školy a jejich absolventů do veřejného života, jejich profesní orientace a schopnost svobodné a tvůrčí práce