« zpět
08.04.2021 / 14:32

 

 

Informace o testování žáků – nesouhlas rodičů

 Testování žáků je základním předpokladem pro jejich přítomnost v prezenční výuce stanoveným Mimořádným opatřením MZd č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021. Škola postupuje v souladu s Manuálem Covid-198 Testování ve školách, duben 2021 vydaného MŠMT. V souladu s ní a ostatními platnými pokyny tedy platí:
a)       Pokud se žák testování nezúčastní, nebude mu umožněna přítomnost na prezenční výuce. V době prezenční výuky nebude pro nepřítomné žáky uskutečňována distanční výuka. Rodiče si vyzvednou učivo a úkoly (jako v případě běžné nemoci).
b)       Žáci, kteří se testování nezúčastní, nebudou postihováni a jejich nepřítomnost musí být zákonným zástupcem řádně omluvena v systému Edookit.
c)        Žáci se nemusí účastnit testování školou, pokud předloží potvrzení o jiném testování ve zdravotnickém zařízení (platné max. 48 hodin), či předloží potvrzení, že prodělali COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dní.

 Škola, jako organizace ÚSC a státní instituce, se nemůže od pokynů nadřízených orgánů odchýlit či jej jinak měnit. Zajistit účast na vzdělávání dle státem stanovených podmínek je povinností zákonných zástupců. Je tedy na svobodné vůli zákonného zástupce, jakým způsobem zajistí vzdělávání. Chápeme argumentaci pro i proti testování, ovšem škola bude postupovat v souladu s podmínkami stanovenými nadřízenými orgány. Škola bude přistupovat k potřebám žáků i jejich zákonných zástupců odpovědně a shovívavě.

 Případný nesouhlas předejte, prosím, našim nadřízeným orgánům.
S úctou a pochopením
Mgr. Svatopluk Vlk, ředitel školy

 

Otázky a odpovědi

 Mám dva žáky prvního stupně v různých týdnech prezenční výuky, ráda bych, aby prezenční a distanční část probíhala zároveň pro obě děti ve stejném týdnu. Jinak budu muset stejně vždy s jedním zůstat doma a situaci s nástupem do práce mi to neřeší.
Oslovte s žádostí přes Edookit třídního učitele. Výjimky zajišťujeme individuálně. Víme o těchto disproporcích a řešíme je.

 Nesouhlasím s tak častými odběry (2x týdně) a navíc z nosu, kde je to bolestivé. Kdo to bude provádět?
Odběry dle frekvence MŠMT bude ve stanoveném čase provádět zkušená zdravotní sestra, které je zajišťuje i pro jiné organizace. Odběr probíhá hlavně Z OKRAJE NOSU. Lze i z jazyka, ale v případě, že testovaný jedl či pil cca hodinu před odběrem, hrozí pozitivní test a pak celý kolotoč. Odběry budou šetrné. Bližší zkušenosti s tím nemáme. I my máme zájem o co nejšetrnější způsob odběru.

 V kolik bude nutné děti do školy přivézt, pokud se bude testovat před vstupem?
Časový harmonogram i místo řešíme. Informace bude podána TU na zítřejších online schůzkách a hromadnou zprávou v Edookitu. Edookit je hlavní oficiální informační kanál jak ze strany škola- rodiče, tak i opačně. 

 Bude v provozu družina?
Ano. V Edookitu šla včera zpráva se základními informacemi. I my pracujeme „jen“ s tím, co víme.

Znamená to tedy, že pokud je dítě negativní po odběru, nemusí mít po celou dobu výuky nasazenou roušku?
Ne. Podle manuálu musí být ochrana chirurgickou rouškou. My sami jsme z toho … ale musí.

Pokud bude kdokoliv ze třídy pozitivní, bude v karanténě celá třída (vč. jejich rodičů)?
Pokud si pamatuji, tak v případě pozitivity žáka nebyli v povinné karanténě rodiče už podle podzimní metodiky KHS. Pokud je žák pozitivní v pondělím testu, je v karanténě jen on sám. Pokud ve čtvrtečním, pak celá třída. Ostatní členové domácnosti, pokud nemají příznaky a mají negativní testy, jsou považováni za zdravé.

Bude v karanténě probíhat on-line výuka?
Ne, pokud v tu dobu probíhá prezenční výuka dané třídy. Režim je pak stejný jako v případě nemoci. Po dohodě s učitelem dostane žák probírané učivo a úkoly.

Proč se škola nepostaví proti těmto nesmyslným opatřením?
Škola jako instituce musí plnit zadané úkoly k nimž byla určena. Názory jednotlivých pracovníků se nemusí shodovat s povinnostmi organizace. V případě nedodržení podmínek je ŘŠ odpovědný za "šíření nemoci" či "ohrožení zdraví osob ve svěřené péči". A to je pro instituci i statutárního zástupce dané instituce příliš velké riziko. A my nechceme ohrozit zdraví našich žáků.