Read

- projekt podpory jazykové výuky (cíle a aktivity)

 

Projekt je zaměřen na rozšíření společné četby jedné třídy jedné knihy jednoho významného anglicky píšícího spisovatele v úpravě pro určitou jazykovou úroveň žáků během školního roku. Na základě této četby naučíme žáky porozumět textu nejen „otrockým“ překladem, ale v první řadě úsudkem z kontextu a dále pomocí výkladového či dvojjazyčného slovníku. Problematická slova upevníme vytvořením společného obrázkového slovníku k dané knize. Výtvarné zpracování a získání nových poznatků z oblasti dějepisu a zeměpisu pak umožní lépe prezentovat knihu na „knižním veletrhu“  na základě úspěšnosti knihy bude sestaven žebříček, podle něhož budou organizována filmová odpoledne.

 

Cílem projektu  je zejména praktický rozvoj a upevňování jazykových kompetencí, které žákům často činí potíže. Jedná se o oblast jazykových znalostí, slovní zásoby, čtenářských dovedností a praktické porozumění textu. Tyto cíle naplníme četbou umělecky hodnotných děl literatury v anglickém jazyce, spoluprácí  starších žáků s žáky nižších ročníků, vystupováním a prezentací svých myšlenek před ostatními žáky. Dojde ke zvýšení povědomí o kulturním a společenském prostředí anglicky mluvících zemí, které je velmi důležité pro porozumění anglickému jazyku vůbec.

 

V projektu budeme realizovat tyto aktivity:

a) společné čtení, práce s výkladovými a cizojazyčnými slovníky – rozšíření slovní zásoby - v rámci této aktivity uplatníme rovněž čtení s porozuměním obsahu  literárních textů různých žánrů v anglickém jazyce, součástí uvedené aktivity bude několik dalších dílčích aktivit:

1. Porozumíš, pak ověříš! – žáci budou pracovat s daným literárním materiálem v anglickém jazyce, v průběhu čtení bude jejich cílem porozumět neznámým a obtížným slovům na základě celého kontextu, následně si pomocí slovníků ověří, zda neznámým slovům porozuměli správně na základě kontextu správně či nikoli.

2. Obrázkový slovník – žáci  1. i 2. stupně vytvoří k neznámým slovům, se kterými se v textu setkali, kartičky s obrázky, které budou vysvětlovat význam neznámých slov. (tento slovník můžeme dále použít v rámci dramatizace některého literárního díla)

3. Myšlenkové mapy – po přečtení dané literární ukázky si skupina žáků vytvoří plakáty s myšlenkovou mapou

b)  ,,knižní veletrh” – skupina žáků z různých ročníků si vybere jedno literární dílo, které se bude  snažit ,,prodat”  na knižním veletrhu, každá skupina si vytvoří obal knihy a další podpůrné materiály (mapy, historické události související s knihou), kterými se budou snažit nalákat ke koupi ostatní žáky ,,zákazníky”. Součástí bude čtení kratších úryvků, které si každá skupina připraví k prezentaci, aby opět získali co nejvíce zájemců ke koupi.

 c)  rozvoj znalostí kulturního prostředí – (historické události, společenské chování dané doby související s literárním dílem) pochopit danou dobu, společenské chování, inspirují se k dramatizaci literárního díla

d)   Dramatizace konkrétního literárního díla (žáci si vyberou jedno dílo k dramatizaci)

 

Výstupy projektu:

1. počet sad knih pro jednotlivé ročníky v různých čtenářských kategoriích

2. obrázkové slovníky zpracované dle jednotlivých knih ( a tříd)

3. fotografie a dokumentace ke „knižnímu veletrhu“

4. prezenční listiny z uskutečněných filmových odpolední

5. dokumentace uskutečněných divadelních vystoupení