Četbou umělecké literatury k poznání a pochopení světa

Aktivity projektu:

V rámci tohoto projektu navážeme na pozitivní zkušenosti z předchozích let a čtenářské aktivity zařadíme v souladu s ŠVP do dalších předmětů. Vybraná díla budou motivačně využita v jiných předmětech a žáci se tak seznámí s rozmanitostí a rozsahem tvorby uvedeného autora. Díky tomuto projektu budeme moci naše aktivity rozšířit následujícím způsobem.

Aktivity projektu:

1.   Společné čtení ve třídách

      1.stupeň – společné čtení vybraných knih v rámci hodin českého jazyka (Dášenka, Devatero pohádek,…)

      2.stupeň- společné čtení vybraných knih (seznam je připravován)

2.   Výstava knih Karla Čapka

Ve spolupráci s městskou knihovnou uspořádáme výstavu knih Karla Čapka, které se nacházejí v knihovně a které žáci mají doma. V rámci této aktivity proběhne beseda o tvorbě a životě Karla Čapka.

3.   Soutěž v tvůrčím psaní

Se žáky 6.- 9.ročníku uspořádáme soutěž ve tvůrčím psaní „O nejlepší pohádku nebo bajku“ s následným čtením nejzajímavějších žákovských prací pro spolužáky na 1.stupni (motivace pro mladší k podobné tvorbě) a oceněním nejlepších děl.

4.   Čtenářský maratón

Uspořádáme další ročník čtenářského maratónu za účasti osobností našeho města a okolí. V dopoledních hodinách proběhne čtení pro jednotlivé třídy, odpoledne (ve spolupráci se školní družinou) budeme pokračovat ve čtení rodičů s dětmi. Čas mezi četbou osobností bude doplněn přednesem jednotlivých účastníků, čímž si značná část dětí vyzkouší čtení před větší skupinou s náležitým přednesem. Žáci s SPU budou předem připraveni na pasáž, kterou budou číst.

5.   Dramatizace pohádky (s vlastní úpravou)

S žáky 2.stupně upravíme jednu z pohádek Karla Čapka a připravíme její dramatizaci pro žáky 1.stupně.

6.   Motivační čtení v ostatních předmětech

V hodinách jiných předmětů budou předčítány motivační texty z díla Karla Čapka.

- zeměpis- výběr z cestopisů (např. Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Italské listy, Anglické listy,…)

- dějepis, vlastivěda, občanská výchova- výběr vhodných děl (výběr provede příslušný vyučující s koordinátorem projektu). Jedná se o díla např. Bílá nemoc, Matka, Krakatit apod.

7.   Ilustrace

Jde o doplňkovou aktivitu podporující pochopení čteného textu a rozvoj dětské fantazie. V hodinách výtvarné výchovy vytvoří žáci vlastní ilustrace k společně čtené knize a žáci pracující na aktivitě 3 vytvoří ilustrace  ke své pohádce či bajce. Výsledky této aktivity budou prezentovány na čtenářském maratónu či během divadelních představení. Výstava ilustrací proběhne také ve vestibulu školy.

 

Náklady projektu:

-   celkové náklady 95.000,-

-   požadovaná dotace 85.000,-

-   vlastní náklady  10.000,-