Četbou umělecké literatury k poznání a pochopení světa (Karel Čapek)

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářských dovedností a prohloubení zájmu žáků o literaturu a čtení umělecky hodnotných děl. Výběr kvalitní literatury záleží na zkušenostech. Nedostatečné čtení ovlivňuje také chápání textu a jeho významu, výrazně se podílí i na nízké úrovni slovní zásoby a má svůj podíl i na zvýšené chybovosti v oblasti gramatických a pravopisných jevů.

V letošním roce jsme připravili projekt na téma „ Čteme Karla Čapka“. Tento autor byl vybrán nejen pro rozsah a kvalitu své tvorby, ale také proto, abychom připomněli 70.výročí od jeho smrti.

 

Cíle projektu:

 

1. Rozšíření čtenářských dovedností

Vzhledem k malému zájmů žáků o vlastní čtení cítíme velkou potřebu umožnit všem žákům prožít stejný příběh. Díky společně čtené knize vznikne více situací a témat k diskuzím a tím i tříbení nejen čtenářských dovedností, ale také komunikativních dovedností, schopnosti formulovat vlastní myšlenku a umět ji obhájit. Žáci si díky společné knize a diskuzi nad jejími částmi uvědomí rozdílnost pochopení jedněch slov více osobami s různými zkušenostmi a z různých prostředí. Tím také pochopí nutnost znalosti různých kultur a rozdílnosti chápání světa. V neposlední řadě společné čtení povede k vytříbení čtenářského vkusu, rozvoji citu pro gramatiku a rozvoji slovní zásoby.

 

2. Získat „nečtenáře“ k návštěvě knihovny a motivovat je k četbě umělecké literatury a tím pomoci žákům při hledání skutečných hodnot života. Díky literatuře mohou pochopit určité principy lidského chování a najít svoji hranici kultivovaného chování a vyjadřování.

 

3. Vlastní zkušenost s tvůrčím psaním

Jednou z významných aktivit je i vlastní zkušenost s tvůrčím psaním a následným uměleckým přednesem. Tyto činnosti rozvíjí vlastní fantazii, napomáhají ke zlepšení písemného projevu, zlepšují ústní vyjadřování, podporují sebevědomí žáků při vystupování na veřejnosti, rozšiřují slovní zásobu. Zkušenosti získají žáci hned ve třech aktivitách (3,5,7). Pozitivně bude na celou skupinu působit vlastní prožitek získaný během společného poslechu či vlastní aktivity (dramatizace, autorské čtení, čtenářský maratón). Tyto zkušenosti a prožitky povedou také ke snížení rizika sociopatologických jevů vedoucí až k šikaně.

 

4. Seznámení s rozsahem a zajímavostmi z díla Karla Čapka

V rámci dalších předmětů se žáci seznámí s rozmanitostí díla Karla Čapka a každý z nich si bude moci vybrat z jeho bohaté tvorby obor svých zájmů, a dojde tak k rozšíření čtení. Zaujetí pedagogů a jejich přednes mohou podpořit zájem žáků a přesvědčí je o kvalitě textů. Po této zkušenosti si je pak sami přečtou a to je také jeden z hlavních cílů projektu.

 

5. Širší provázanost literatury s dalšími předměty- budování nových mezipředmětových vazeb.

 

Výstupy projektu:

1. sborník nejlepších děl z autorského čtení  (3,7)

2. materiál použitých motivačních textů (6)

3. plakáty a fotografie z uskutečněných aktivit (2,3,4,5,7)

4. sady knih pro společné čtení v jednotlivých třídách (1)

 

Vyhlášení rozvojového programu najdete zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-ve-vzdelavani-podpora

Výsledky výběrového řízení najdete zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/prideleni-dotaci-v-rozvojovem-programu-ve-vzdelavani-podpora-1