Přijímací řízení 

Jednotná přijímací zkouška  se nekoná  při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělávání v konzervatoři.

Informace k vyplňování přihlášek:

 • dvě přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
 • žáci dostanou od výchovného poradce předvyplněné přihlášky( dvě identické kopie) 4.-5. 2. 2019
 • datum konání zkoušky a kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy do 31. 1. 2019 na webových stránkách školy
 • přihlášky  na jednotlivé termíny 1. kola podává ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE do 1. 3. 2019
 • termín přijímacího řízení pro čtyřleté obory : 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

  1. termín – 13. května 2019
  2. termín – 14. května 2019
 • počet přihlášek na další kola vyhlášených termínů přijímacího řízení není omezen a podává je také zákonný zástupce

Zápisový lístek

 • na školu, kterou si žák vybere a je přijat, musí do 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí zaslat tzv. zápisový lístek
 • ředitel není povinen zasílat rozhodnutí o přijetí, ale pouze o nepřijetí
 • přijetí na SŠ  žák zjistí na webových stránkách příslušné školy nebo přímo v dané škole
 • zápisový lístek obdrží každý žák od výchovného poradce nejpozději do 1. 3. 2019
 • zápisovým lístkem ztvrzuje škole, že přijatý žák nastoupí ke studiu
 • každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a  může jej pouze jednou přemístit; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

Umělecké obory – kód 82…..

 • odeslání přihlášek ve studijních oborech skupiny 82 zákonným zástupcem do 30. 11. 2018
 • termín talentových zkoušek = 2. 1. – 15. 1. 2019
 • talentové zkoušky na konzervatoře = 15. 1. – 31. 1. 2019
 • zápisový lístek žák obdrží do 30. 11. 2018 od výchovného poradce
 • v případě přijetí na daný obor se žák již neúčastní dalších kol přijímacího řízení

 

                                                                         Odvolací řízení

 • proti rozhodnutí ředitele  střední školy  o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

 

 

Víceletá gymnázia – základní informace pro rodiče žáků 5. ročníků

 • žáci 5. ročníku mají možnost pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu
 • ze školy žák dostává přihlášku (částečně vyplněnou) a zápisový lístek
 • termín přijímacího řízení pro tento šk. rok: 16. 4. 2019 a 17. 4. 2019
 • ilustrační testy najdete na stránkách ministerstva školství nebo na stránkách  Cermat
 • dotazník ohledně zájmu o studium dostanou žáci  v prosinci
 • doporučujeme sledovat webové stránky příslušného gymnázia a řídit se jejich pokyny (dny otevřených dveří, přijímačky nanečisto apod.)
 • Výchovný poradce k dispozici v konzultačních hodinách
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

  1. termín – 13. května 2019
  2. termín – 14. května 2019

Za odeslání přihlášky v řádném termínu (do 1. 3. 2019) a všechny povinnosti s přijímacím řízením spojené zodpovídá zákonný zástupce žáka.

Akce v rámci přijímacího řízení:

 • Žáci devátých ročníků  mají možnost navštěvovat semináře z matematiky a českého jazyka
 • Pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče pořádá naše škola pravidelně po třídních schůzkách v listopadu besedu se zástupci středních škol z okolního regionu. O účasti zástupců jednáme se školami nabízejícími jak maturitní, tak učební obory z našeho regionu – jejich výběr provádíme na základě zájmu žáků. Získáte zde informace o studijních i učebních oborech a o podmínkách přijetí.
 • Žáci obdrží v průběhu listopadu Atlas školství – kompletní přehled škol v Olomouckém kraji včetně všech nabízených oborů.
 • Naše škola se zúčastní 21. 11. 2018  přehlídky škol Scholaris v Olomouci – přehlídka středních škol a učilišť v Olomouckém kraji – možnost účasti rodičů.
 • 9. 1. 2019 -  Beseda na Úřadu práce Olomouc ( Informační poradenské středisko )

                          -  Exkurze Honeywell Hlubočky – prohlídka závodu s výkladem

 

 • Žákům 9. ročníku bude také umožněno v průběhu následujících týdnů navštěvovat dny otevřených dveří ve školách, kde mají zájem studovat.

Aktuální informace k průběhu přijímacího řízení včetně otázek a odpovědí naleznete na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni?highlightWords=p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD

 

 

Stáhnout:
(0 MB)